Standardy

Podstawowym kryterium naszej pracy jest przestrzeganie standardów zawartych w Kodeksie Etycznym Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu.

Zobowiązani jesteśmy do zachowania tajemnicy zawodowej, która obejmuje informacje uzyskane od klienta w trakcie terapii włącznie z tym, że dana osoba jest naszym klientem. Udostępnienie jakichkolwiek informacji uzyskanych w toku terapii wymaga świadomej zgody klienta z wyjątkiem sytuacji wynikających z zagrożenia zdrowia lub życia klienta, terapeuty lub osób trzecich oraz decyzji sądu o uchyleniu tajemnicy zawodowej.

Dbamy o to, by rzetelnie prezentować nasze kwalifikacje zawodowe. W przypadku wątpliwości związanych z możliwością dalszej pomocy, staramy się poinformować o nich klienta i wskazać możliwości dalszego leczenia.

Dążymy do ustalenia jasnych zasad współpracy z klientami. Warunki kontraktu obejmują uzgodniony cel psychoterapii, miejsce jej odbywania, czas trwania sesji, terminy i częstotliwość spotkań, zasady ich odwoływania, wynagrodzenie terapeuty, tajemnicę zawodową, superwizję oraz inne tematy ważne dla klienta. Staramy się, by nasi klienci mogli podjąć decyzję o przystąpieniu do terapii po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących charakteru tej współpracy. Niedopuszczalne jest dla nas wykorzystywanie pozycji terapeuty do uzyskiwania korzyści innych niż zawarte w kontrakcie.

Regularna superwizja to jeden z kluczowych aspektów naszej dbałości o jakość psychoterapii. Każdy z członków naszego zespołu ma obowiązek konsultowania przebiegu swojej pracy z bardziej doświadczonym terapeutą. Celem superwizji jest zapewnienie większego bezpieczeństwa klientom, refleksja nad relacją terapeutyczną i przebiegiem terapii oraz doskonalenie warsztatu pracy.

W ramach szkolenia terapeutycznego w Instytucie Psychologii Procesu uczestniczymy w terapii indywidualnej, warsztatach szkoleniowych oraz stażach psychoterapeutycznych w specjalistycznych placówkach związanych z obszarem zdrowia, przeciwdziałania przemocy lub opieki psychiatrycznej.

Metoda

Pracujemy w oparciu o metodę nazywaną psychologią zorientowaną na proces (ang. process oriented pychology) autorstwa Arnolda Mindella. Metoda bazuje na idei głębokiej demokracji oznaczającej pełną szacunku i zaciekawienia postawę wobec każdego z aspektów naszego ja. Jesteśmy zainteresowani szerokim spektrum doświadczeń klientów, obejmującym myśli, emocje i ciało (poziom osobisty), relacje oraz tło społeczne (rodzina, praca), problemy egzystencjalne i duchowe. Trudności przejawiają się zwykle na każdym z tych poziomów – indywidualnym, relacyjnym i społecznym. Dlatego rozwiązanie w jednym z tych obszarów przynosi poprawę funkcjonowania i przeżywania każdego z pozostałych.

Metoda ma charakter terapii integracyjnej. Jest uznawana za kontynuację psychologii analitycznej C.G. Junga. Czerpie inspirację i twórczo integruje elementy terapii Gestalt, NLP, terapii systemowej, teorii komunikacji oraz odkrycia szkół związanych z pracą z ciałem i ruchem. Podbudowę filozoficzną dla naszej szkoły stanowi filozofia taoistyczna oraz fizyka kwantowa.

Psychologia zorientowana na proces wykorzystywana jest w facylitowaniu konfliktów społecznych, terapii rodzinnej i par, pracy z odmiennymi stanami świadomości (śpiączka, obszar diagnoz psychiatrycznych), dolegliwości psychosomatycznych, problemów egzystencjalnych związanych z poszukiwaniem sensu życia, w  rozwoju kreatywności i twórczej ekspresji, przy zaburzeniami nastroju oraz w obszarze przemocy (praca z ofiarami i sprawcami). Narzędzia, którymi posługujemy się, pozwalają na dostosowanie do świata przeżyć drugiej osoby. Dlatego można z powodzeniem wykorzystać je również w pracy z dziećmi, nastolatkami.

Zaletą metody jest zdolność docierania do głębokich przeżyć i poczuć manifestujących się poprzez doznania w ciele. Praca na poziomie poznawczym ze zmianą przekonań i lepszym zrozumieniem osobistej historii wzbogacona jest eksperymentami, w których klienci mają okazję odgrywać role odmienne od tych, w które na co dzień wcielają się w swym życiu.  Zmiana, która dokonuje się w trakcie sesji, ma więc nie tylko intelektualny i deklaratywny charakter, ale staje się rzeczywistym doświadczeniem klienta.